Neuzen weer dezelfde kant op

Neuzen weer dezelfde kant op

Op initiatief van de club heeft er op dinsdag 03 november jl. een ongedwongen gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de club en supporters van Vak D, vertegenwoordigd door de kartrekkers van SCE1909/Ultras Eindhovia.

De reden voor dit gesprek is de ontstane situatie tussen ‘Vak D’ enerzijds en de club anderzijds. Door onduidelijke redenen is er een afstand gekomen tussen beide partijen.

Gedurende het gesprek hebben beide partijen hun zegje kunnen doen en gaandeweg het gesprek kwamen er zelfs ook opties om de relatie te herstellen. De grootste oorzaak die ten grondslag ligt aan de situatie is vooral ook de beeldvorming van supporters naar club toe.

Deze beeldvorming wordt mede gevoed door hoe supporters van Vak D worden ontvangen en verder begeleidt in het stadion, door het groeiden aantal stewards voor het vak en door een groot stuk onwetendheid over de procedures die de club zoal moet volgen.

Veiligheidsregels / stadionverboden
Zo is er bij een groot deel van de supporters het beeld dat de club en de Veiligheidscoördinator de strafmaat bepaald wanneer een supporter over de schreef gaat. De werkelijkheid is echter anders. Zowel de club als de Veiligheidscoördinator zijn gebonden aan de door de KNVB opgelegde ‘spelregels’ betreffende het stadionbezoek. Daarnaast heeft de Lokale Driehoek ook een grote inbreng in het geheel. Vertegenwoordigers van de club (en de veiligheidsorganisatie) zetelen, met een afvaardiging van de politie, gezamenlijk in de zogenaamde Stadionverbodencommissie. En die commissie dient zich ook te confirmeren en te houden aan de opgestelde regelgeving. Het beeld dat de club dus zonder afweging en/of grondig overleg met betreffende instanties een eventuele straf in de vorm van een stadionverbod oplegt, is dus niet juist.

Zowel Kees Lepelaars, die de club en de veiligheidsorganisatie, vertegenwoordigde als onze supporterscoördinator Rene Kremers, staan open voor de door SCE1909/Ultras Eindhovia ingebrachte suggestie, om de zogenaamde “first offenders” – supporters die voor de eerste keer een niet al te zware fout begaan en dus eigenlijk ook geen notoire relschoppers zijn – om een passende ‘straf’ te geven mocht daar aanleiding toe zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een zogenaamde taakstraf, wat overigens ook zou passen binnen de KNVB-regelgeving. Supporters die bij herhaling in de fout gaan, daar waren beide partijen het wel over eens. Uiteraard is ook de aard van het vergrijp van belang bij het bepalen van de strafmaat. Dat de club hier open voor staat wil uiteraard niet zeggen dat dit punt direct wordt opgevolgd. Maar, de toezegging dat dit wordt besproken binnen de stadionverbodencommissie, is al een positief geluid en laat zien dat de club wel degelijk wil meedenken en open staat voor ideeën van de supporters.

Ook het principe dat in Nederland geldt bij strafzaken, dat schuld moet worden aangetoond en zolang dit niet het geval is, is iemand onschuldig, zou in feite ook moeten gelden voor supporters. Ook dit punt is ingebracht door de vertegenwoordigers van de supporters en ook dit wordt door de club bespreekbaar gemaakt.

Tot slot werd duidelijk gedurende het gesprek dat op de achtergrond met name de supporters coördinator, mede op initiatief van de VC, in het verleden al een aantal gesprekken heeft gevoerd met een aantal jongens van vak D om hen te waarschuwen. Dit preventief optreden kunnen wij als supportersgroep alleen maar toejuichen.

Ontvangst stadion
Veel supporters van Vak D, zo niet de meeste komen naar het stadion voor plezier en voor het steunen van hun club. Helaas is bij een aantal het gevoel ontstaan dat Vak D niet altijd even vriendelijk wordt bejegend. Eén van de verbeterpunten, wat ook door de club wordt onderkend, is de serviceverlening en klantvriendelijkheid in en rondom het stadion. Zo is men, in samenwerking met de VC, druk doende om hier verdere stappen in te zetten.
Echter, ook dit traject zal tijd nodig hebben en deze tijd moet wel gegeven worden.

In de spiegel kijken
Uiteraard zijn er de afgelopen maanden een aantal incidenten geweest die ook nadelig hebben gewerkt voor vak D. Immers, het hele gebeuren is een wisselwerking.
Ook de supporters op Vak D moeten in de spiegel kijken. Het afsteken van fakkels en rookpotten heeft de club de afgelopen periode veel schade opgeleverd. Zowel materieel als financieel.. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn van steun betuigen aan de club. Daarnaast is het bezit en gebruik van vuurwerk in een voetbalstadion verboden, mist hiervoor een vergunning is afgegeven en dit gebeurt door een gecertificeerde partij. Dat het gevolg hiervan ook is dat er wordt gestraft en dat de stewards allerter zijn, is in zekere zin ook het gevolg van dit alles. Het ligt dus ook deels aan vak D zelf.

Zoek de dialoog op
Beide partijen zijn het eens over hoe we verder moeten met elkaar. We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is FC EINDHOVEN. Belangrijk is dat beide partijen in gesprek blijven met elkaar. Hierover zijn een opties besproken en ook is er over en weer aangegeven waar we onszelf kunnen verbeteren. De wisselwerking tussen supporters (vertegenwoordigers van SCE1909/Ultras Eindhovia) en de club/ supporters coördinator moet intensiever worden. De club, in de persoon van Kees Lepelaars, staat altijd open voor ideeën, oplossingen en de dialoog. De vertegenwoordigers van SCE1909/Ultras Eindhovia zullen hem dan ook – veelal via de supporters coördinator – betrekken in het geheel zodat de club weet wat er leeft.

Beeld Vak D
Helaas heeft vak D gaandeweg dit seizoen een minder positief beeld gekregen bij menig supporter in het stadion. Echter, vak D is een sfeervak voor jong en oud. Dat het incident rondom de Derby het gehele vak, en de club, geen goed heeft gedaan is helder. Echter, was dit geen gecoördineerde actie vanuit de vaste vak D bezoekers. De vertegenwoordigers van SCE1909/Ultras Eindhovia zitten volledig op één lijn met de club dat dit gewoonweg niet kan en mag voorkomen. Dat wij als vertegenwoordigers van eerder genoemde supportersgroepen zelf corrigerend hebben opgetreden om verdere escalatie te voorkomen blijft onopgemerkt. Maar, het toont wel aan dat ook wij van goede wil zijn.
Samen met de andere supporters van FC Eindhoven willen wij de club steunen zodat we wederom een mooi seizoen beleven met successen.

Het gesprek van 03 november wordt gezien als een nieuwe start. Over enkele maanden zullen beide partijen weer om de tafel gaan zitten en dan zal een eerste evaluatie plaatsvinden. We pakken nu met elkaar de ‘koe bij de horens’ zodat alle partijen er beter van worden!

Vrijdag dus allemaal volle bak op vak-D!

Geef een reactie

Geen berichten

Er heeft niemand een bericht geplaatst.